Ideari i línia pedagògica

Història

Un grup de famílies, que desitjaven per als seus fills una especial dedicació i atenció per part de mestres i professors, iniciaren l’aventura l’any 1963 i crearen el col·legi Esto Vir. Els principis van ser durs, però poc a poc, el nou col·legi va anar adquirint prestigi entre les famílies que hi varen confiar.

Al llarg del temps la primitiva torre de Carrasco i Formiguera nº12 es va anar ampliant i el 1985 s’inaugurà l’edifici d’aules que avui alberga la secundària, el menjador i la biblioteca.

Dos anys més tard, el 1987 es produeix el primer relleu generacional i sorgeix l’actual Sant Marc de Barcelona.

Ideari i línia pedagògica

El caràcter de l’escola es fonamenta en una escola propera i petita que destaqui en una atenció individualitzada de cadascun dels alumnes i les alumnes; una educació integral basada en valors universals inspirats en l’humanisme cristià i que tenen com a base la llibertat i la responsabilitat personals.

Sant Marc és una escola petita i propera per vocació. El personal de l’escola cultiva una relació personal diàriament amb els alumnes, per tal de conèixer-los cada dia millor, està atents a les seves necessitats i caminar al seu costat en cadascuna de les seves necessitats.

L’escola s’entén a Sant Marc com una continuació del nucli familiar per a cada nen i cada nena. En ella s’han de sentir compresos, valorats com a persones, respectats en la seva individualitat i exigits en la mesura de les seves possibilitats. És per això que fugim de la simple instrucció acadèmica o d’una educació massiva, on l’alumne vegi amenaçada la seva individualitat en pro d’un sistema educatiu.

Considerem doncs que sentir-se valorat, apreciat i escoltat és una característica bàsica per a una posterior exigència educativa. El nen o la nena ha de saber-se i sentir-se persona a qualsevol edat i en qualsevol situació escolar.

Pensem que aquesta concepció educativa és la que ens permetrà que els nostres alumnes i les nostre alumnes, amb el temps, adquireixin la sobirania personal i l’autonomia de criteris necessària que, en el marc d’una llibertat responsable, els hi puguin ser útils per a la resta de la seva vida.

En aquesta línia pedagògica en la que creiem es concreta, doncs, en una primera instància, en una atenció personalitzada per a cadascú dels nostres alumnes. No tots els nens i nenes aprenen de la mateixa manera, ni tenen el mateix ritme d’aprenentatge. De fet la pluralitat social existent es reflecteix, com a qualsevol lloc, també a l’escola. I és per això que cada nen i nena requereixen d’un tracte diferent, d’unes estratègies pedagògiques diverses per a poder atendre la diversitat en l’aprenentatge de cadascun d’ells i d’elles.

La diversitat acadèmica és, aprofundint, una diversitat de maneres d’ésser, de personalitats. I en aquest aspecte la relació amb les famílies de cada nen i cada nena és un element clau per poder apostar per aquest model pedagògic.

El tutor o tutora, la resta de professorat, el personal de serveis o la pròpia direcció no poden evitar conèixer a cadascun dels alumnes i les alumnes, fins al punt que aquests es sentin acollits a l’escola per un grup de persones com ells que comparteixen la pràctica totalitat de la seva jornada diària.

Com a conseqüència directa d’aquests principis educatius en els que ens basem, una de les apostes més grans de l’escola és un grup humà reduït que, amb la mateixa diversitat a la que ens referíem anteriorment, treballa a la nostra escola amb una plena identificació amb el nostre projecte, on el tracte humà entre nosaltres, amb les famílies i amb els nens i nens, l’actualització metodològica i la transmissió del rigor científic, són un element constant, en primer lloc, de superació personal.

En aquest procés és necessari que s’estableixi una relació dinàmica entre educadors, pares i alumnes. Això ens permetrà poder anar més enllà de la mera instrucció acadèmica amb la finalitat d’aconseguir en cadascun i cadascuna dels nostres alumnes i de les nostres alumnes una formació integral, que es basi no només en la intel·ligència, sinó en tots els àmbits de la persona: sensibilitat, valors, voluntat…

El desenvolupament de les capacitats i aptituds dels nostres alumnes i de les nostres alumnes s’entén a la nostra escola, per tant, com un desenvolupament de totes les qualitats humanes. L’educació en valors es converteix d’aquesta manera en una constant de la convivència diària. Partint d’una educació en els valors cristians, originari en la fundació de l’escola, i respectant tot tipus de creences de pares, professors i alumnes, valors com l’ordre, la tolerància, el respecte, la generositat, la sinceritat, la lleialtat i tants altres que podem considerar universals, conformen unes arrels feres en les que les nens i nenes poden recolzar la seva llibertat d’una manera responsable a mesura que van conformant el seu procés maduratiu. Per tots aquells pares que ho sol·licitin l’escola disposa també de catequesis (de comunió i confirmació) i, quan és possible, l’atenció del capellà de la parròquia del barri.

En aquest foment de la diversitat com a base del nostre projecte (fonamentat en la convicció de que la persona humana o és lliure o no es persona) facilita a les famílies, en estret contacte amb l’escola, participar en l’educació dels seus fills i filles i, entre tots, poder aconseguir l’objectiu final de qualsevol escola: la felicitat dels nostres alumnes fruit de la seva realització personal.

Des de la seva fundació, l’actual Sant Marc ha estat un col·legi d’arrels cristianes. Sense ser un col·legi religiós, és una escola cristiana. El quadre de professors i la direcció pretenen, respectant la llibertat religiosa de les famílies, l’alumnat i la seva pròpia, donar amb el seu exemple i amb la seva ensenyança un model de virtuts i qualitats humanes: laboriositat, tolerància, esforç, valentia, fortalesa, lleialtat, respecte, sinceritat, comprensió…

Pla TAC

El nostre centre fa una aposta directa per les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement. Estem convençuts que les TAC són el camí del nou ensenyament del segle XXI i, per això, les implementem des de l’administració fins a les nostres àrees acadèmiques. La nostra escola fa una aposta clara per les TAC, i la implementació a totes les àrees acadèmiques i administratives del centre.

Al curs 2007-08 vam iniciar a l’escola un nou projecte que hem anomenat Ensenyament 2.0. Es van instal·lar diverses pissarres digitals interactives (PDis) a les aules de l’escola per tal d’experimentar amb aquesta nova tecnologia que, segur, substituirà a la pissarra convencional en els pròxims anys.

El resultat ha estat molt positiu, i seguint amb aquest projecte hem instal·lat pissarres digitals a totes les aules. En resum, es tracta d’un ordinador amb un canó de projecció sobre una pissarra blanca on es projecta la imatge (presentacions, web, aplicacions, full en blanc…) i, mitjançant un sistema sense fils, el professor (o l’alumne) pot interactuar amb la imatge mentre fa l’explicació.

Presenta tot un seguit d’avantatges respecte a la pissarra convencional de guix:

  • És una font inesgotable d’informació multimèdia i interactiva disponible de forma immediata a l’aula.
  • Permet consultar i presentar col·lectivament a classe els apunts i treballs realitzats per professors i alumnes.
  • Possibilita l’ús col·lectiu a classe de canals telemàtics de comunicació (e-mail, xat, videoconferència) amb els que es pot establir comunicació amb altres estudiants, especialistes, i centres de tot el món.
  • Possibilita que les classes puguin ser més vistoses i audiovisuals, facilitant a l’alumne el seguiment de les explicacions del professor.
  • Els estudiants, en general, estan més atents, motivats i interessats.
  • Els estudiants poden veure a classe materials que estan a la web, i que després poden repassar detalladament a casa.
  • Professors i alumnes contínuament van aprenent coses noves: la PDi permet consultar cada dia les notícies d’actualitat, descobrir i compartir nous materials d’interès.

Disposem de cobertura Wi-fi a tot el centre i tots els ordinadors compten amb connexió a Internet. Per vetllar per la seguretat dels alumnes, comptem amb mesures de filtratge i anàlisis de continguts amb capacitats de bloqueig de continguts no desitjables.

Paral·lelament vàrem informatitzar la nostra biblioteca per tal que el potencial de consultes no quedés limitat als nostres llibres de sala i sinó també comptar amb els recursos que tenim a Internet.

En aquesta mateixa línia, comptem amb alguns ordinadors destinats als alumnes al Cicle Inicial de Primària, que serveixen com a eina de reforç i incentiu.

A nivell pròpiament acadèmic comptem amb recursos de diverses editorials digitals amb temari i exercicis a la Xarxa. Tots els alumnes d’E.S.O compten amb un identificador únic que els hi permet resoldre les activitats que els docents preparen en línia. Així, coexistència de llibres digitals i en paper són una realitat al Sant Marc.

Possiblement l’eina TAC més innovadora ha estar sense dubte la implementació d’un ERP de gestió integral per l’escola. Aquesta plataforma en format d’Intranet (http://intranet.santmarc.com) aglutina tots els agents que intervenen a l’escola, PAS (Personal Administratiu i Serveis), Equip Docent, Alumnes i Pares. Amb aquesta eina el sistema d’avaluació queda unificat, amb accés des de la xarxa pels docents, amb agendes i horaris, amb llistes d’alumnes, control d’assistència en temps real, facturació, comunicació directa entre alumnes/pares/docents, espais de virtuals de treball, emmagatzemament en línia, sistema de comunicació per circulars, avisos de porteria, avisos a l’agenda del alumnes pels pares, etc. Gràcies a la Intranet, hem agilitzat tots els processos interns de l’escola alhora que facilitem la comunicació entre tots el agents que intervenen.

Per als alumnes de secundària, batxillerat i CFGS apostem també per aquest segon canal d’informació dinàmica. Aquesta plataforma educativa permet fomentar la comunicació, oferir recursos per a col·laborar o proposar tasques individuals, així com, accedir a informació.

Sense ser l’eina definitiva i exclusiva de l’aula, sí que és cert que cada cop es necessita més per un aprenentatge significatiu i competencial en moltes de les àrees, matèries i activitats que es porten a terme a l’escola. A més, això comporta augment de la reducció de llibres que ja teníem present.

L’escola fa uns anys va voler implementar dos carros d’iPads per a l’ús de l’alumnat de l’escola. D’aquesta manera permetem que a la mateixa aula els i les alumnes facin ús de diversos recursos a banda de les aules multimèdia.