A Educació Infantil i Primària

Ampliar

Per infantil i primària, el lema del casal serà “La pau al món” i cada setmana es treballaran esports d’equip dels diferents continents, per fomentar l’estima i el respecte. Un estiu ple d’aventures, activitats divertides i esportives, excursions, piscina i platja!

Cada setmana, dilluns i divendres al matí anirem a la piscina, a prop de l’escola. Setmanalment, un altre matí continuarem fent activitats esportives fora de l’escola: infantil al parc i primària a la platja. Cada dimecres sortirem d’excursió. I els nens i nenes de primària farem nit a l’escola de dimecres a dijous, les quatre setmanes.

Educació Primària

Va adreçada als alumnes compresos entre els 6 i els 12 anys. S’estructura en tres cicles de dos cursos acadèmics cadascun i té com a finalitat possibilitar que tots els alumnes puguin consolidar les eines bàsiques d’ensenyament-aprenentatge que els permetin desenvolupar una educació secundària en garanties, en el marc d’un desenvolupament personal integral, que desenvolupi igualment no només la part acadèmica sinó totes les vessants humanes que a aquestes edats integren la persona.

En aquesta línia pedagògica en la que creiem es concreta, doncs, en una primera instància, en una atenció personalitzada per a cadascú dels nostres alumnes. No tots els nens i nenes aprenen de la mateixa manera, ni tenen el mateix ritme d’aprenentatge. De fet la pluralitat social existent es reflecteix, com a qualsevol lloc, també a l’escola. I és per això que cada nen i nena requereixen d’un tracte diferent, d’unes estratègies pedagògiques diverses per a poder atendre la diversitat en l’aprenentatge de cadascun d’ells i d’elles.

El desenvolupament de les capacitats i aptituds dels nostres alumnes i de les nostres alumnes s’entén a la nostra escola, per tant, com un desenvolupament de totes les qualitats humanes. L’educació en valors es converteix d’aquesta manera en una constant de la convivència diària. Partint d’una educació en els valors cristians, originari en la fundació de l’escola, i respectant tot tipus de creences de pares, professors i alumnes, valors com l’ordre, la tolerància, el respecte, la generositat, la sinceritat, la lleialtat i tants altres que podem considerar universals, conformen unes arrels feres en les que les nens i nenes poden recolzar la seva llibertat d’una manera responsable a mesura que van conformant el seu procés maduratiu. Per tots aquells pares que ho sol·licitin l’escola disposa també de catequesis de comunió i confirmació i, quan és possible, l’atenció del capellà de la parròquia del barri.

Comentaris recents

  Educació en Confinament

  Educación en Confinamiento

  Education under lockdown

  Comentaris recents

   En aquest foment de la diversitat com a base del nostre projecte (fonamentat en la convicció de que la persona humana o és lliure o no es persona) facilita a les famílies, en estret contacte amb l’escola, participar en l’educació dels seus fills i filles i, entre tots, poder aconseguir l’objectiu final de qualsevol escola: la felicitat dels nostres alumnes fruit de la seva realització personal.

   La diversitat acadèmica és, aprofundint, una diversitat de maneres d’ésser, de personalitats. I en aquest aspecte la relació amb les famílies de cada nen i cada nena és un element clau per poder apostar per aquest model pedagògic.

   En aquest procés és necessari que s’estableixi una relació dinàmica entre educadors, pares i alumnes. Això ens permetrà poder anar més enllà de la mera instrucció acadèmica amb la finalitat d’aconseguir en cadascun i cadascuna dels nostres alumnes i de les nostres alumnes una formació integral, que es basi no només en la intel•ligència, sinó en tots els àmbits de la persona: sensibilitat, valors, voluntat…

   En acabar la primària volem aconseguir que cada nen i nena arribi hagi adquirit la màxima maduresa i preparació necessàries per cursar l’ESO (Educació Secundària Obligatòria) que s’ofereix a mateixa escola.

   Activitats complementàries

   Primer de Primària

   2hores a la setmana. Dimarts de 15:00-17:00. Taller de treball i jocs educatius a partir d’eines TIC amb software en anglès i llengua vehicular anglesa. A cicle inicial es treballa amb IPAD’s .

   2 hores a la setmana. Divendres de 9:00 a 11:00. Natació al Complex Esportiu Hospitalet Nord.

   1 hora a la setmana. Dilluns de 16:00 a 17:00 Taller de psicomotricitat en llengua anglesa. Els alumnes fan activitats psicomotrius al gimnàs i la llengua vehicular és la llengua anglesa.

   Segon de Primària

   2hores a la setmana. Divendres de 15:00 a 17:00. Taller de treball i jocs educatius a partir d’eines TIC amb software en anglès i llengua vehicular anglesa. A cicle inicial es treballa amb IPAD’s .

   2 hores a la setmana. Divendres de 9:00 a 11:00 Natació al Complex Esportiu Hospitalet Nord.

   1 hora a la setmana. Dilluns de 15:00 a 16:00 Taller de psicomotricitat en llengua anglesa. Els alumnes fan activitats psicomotrius al gimnàs i la llengua vehicular és la llengua anglesa.

   Tercer de Primària

   2hores a la setmana. Dijous d’11:30 a 13:30 h. Taller de treball i jocs educatius a partir d’eines TIC amb software en anglès i llengua vehicular anglesa. A cicle mig es porta a terme a l’aula d’ordinadors.

   1hora a la setmana. Dilluns de 16:00 a 17:00 h. Taller de gust per la lectura. Els alumnes llegeixen diferents textos i llibres en llengua catalana i castellana. L’objectiu és treballar el gust de la lectura, i potenciar les competències lectores a través de la lectura recreativa.

   1hora a la setmana. Dilluns de 12.30 a 13:30. Es realitzen tallers de jocs matemàtics per tal de potenciar les habilitats i el raonament matemàtic d’una manera amena a través del joc.

   1 hora a la setmana. Dimarts de 12:30 a 13:30. Taller de parla i conversa en llengua anglesa.

   Quart de Primària

   2hores a la setmana. Divendres d’11:30 a 13:30. Taller de treball i jocs educatius a partir d’eines TIC amb software en anglès i llengua vehicular anglesa. A cicle mig es porta a terme a l’aula d’ordinadors.

   1hora a la setmana. Dilluns de 15:00 a 16:00 h. Taller de gust per la lectura. Els alumnes llegeixen diferents textos i llibres en llengua catalana i castellana. L’objectiu és treballar el gust de la lectura, i potenciar les competències lectores a través de la lectura recreativa.

   1hora a la setmana. Dijous de 10:00 a 11:00. Es realitzen tallers de jocs matemàtics per tal de potenciar les habilitats i el raonament matemàtic d’una manera amena a través del joc.

   1 hora a la setmana. Dilluns de 12:30 a 13:30. Taller de parla i conversa en llengua anglesa.

   Cinquè de Primària

   2hores a la setmana. Dilluns d’11:30 a 13:30. Taller de treball i jocs educatius a partir d’eines TIC amb software en anglès i llengua vehicular anglesa. A cicle superior es porta a terme a l’aula d’ordinadors.

   1 hora a la setmana. Dimarts de 9:00 a 10:00. Taller d’aprenentatge i pràctiques de les tècniques d’expressió oral i oratòria en llengua vehicular anglesa.

   1hora a la setmana. Dilluns de 9:00 a 10:00. Es realitzen tallers de jocs matemàtics per tal de potenciar les habilitats i el raonament matemàtic.

   1 hora a la setmana. Dijous de 9:00 a 10:00. Taller on es realitzen petites investigacions sobre alguns temes d’interès per familiaritzar-se amb les nocions bàsiques de qualsevol investigació (com cercar informació per internet, tractament d’informació, experiments, exposició d’informació, etc.). Es treballa cooperativament i s’utilitza com a llengua vehicular la llengua anglesa.

   Sisè de Primària

   2hores a la setmana. Divendres de 9:00 a 11:00. Taller de treball i jocs educatius a partir d’eines TIC amb software en anglès i llengua vehicular anglesa. A cicle superior es porta a terme a l’aula d’ordinadors.

   1 hora a la setmana. Dilluns de 9:00 a 10:00. Taller d’aprenentatge i pràctiques de les tècniques d’expressió oral i oratòria en llengua vehicular anglesa.

   1hora a la setmana. Dimarts de 12:30 a 13:30. Es realitzen tallers de jocs matemàtics per tal de potenciar les habilitats i el raonament matemàtic.

   1 hora a la setmana. Divendres de 15:00 a 16:00. Taller on es realitzen petites investigacions sobre alguns temes d’interès per familiaritzar-se amb les nocions bàsiques de qualsevol investigació (com cercar informació per internet, tractament d’informació, experiments, exposició d’informació, etc.). Es treballa cooperativament i s’utilitza com a llengua vehicular la llengua anglesa.

   entreno futbol

   Activitats conjuntes a Primària

   Alumnes de primària amb iPads

   “Una petita gran escola”